WatchGuard Firebox M200 Firewall

Dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Recommend Users: Up to 180 Users
Firewall Throughput: Up to 4 Gbps
UTM Throughput: Up to 800 Mbps
VPN Throughput: Up to 2 Gbps
Site-to-Site VPN: Up to 75 Tunnels