WatchGuard XTM 1520-RP – 1525-RP

Cho các văn phòng chính, trung tâm dữ liệu.

Recommend Users: Up to 2500 Users
Firewall Throughput: Up to 25 Gbps
UTM Throughput: Up to 6.7 Gbps
VPN Throughput: Up to 10 Gbps
Site-to-Site VPN: Up to 10,000 Tunnels