WatchGuard XTM 515 – 525 – 535 – 545

Dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Recommend Users: Up to 130 Users
Firewall Throughput: Up to 3.5 Gbps
UTM Throughput: 165 Mbps
VPN Throughput: Up to 750 Mbps
Site-to-Site VPN: Up to 600 Tunnels