WatchGuard XTM 850 – 860 – 870 – 870F

Dùng cho doanh nghiệp vừa và lớn.

Recommend Users: Up to 1000 Users
Firewall Throughput: Up to 14 Gbps
UTM Throughput: Up to 5 Gbps
VPN Throughput: Up to 10 Gbps
Site-to-Site VPN: Up to 7,000 Tunnels